Loading...

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu

Dữ liệu chính được thu thập trên trang web aqgourmet.com bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh. Những thông tin đó bắt buộc khách hàng phải cung cấp trước khi truy cập nội dung trang web, liên quan đến khi mua hàng để tuân thủ luật thương mại trên mạng trực tuyến cũng như đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ của tất cả những người sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư đến của họ. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ được thực hiện. Ngoài ra, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin bị nghi ngờ là giả mạo, vi phạm quy định hoặc không hoạt động trên 6 tháng thì thông tin đó sẽ bị xóa.

Những người hoặc tổ chức được phép truy cập dữ liệu

Thông tin do chúng tôi yêu cầu trong quá trình tư vấn và mua hàng sẽ chỉ được sử dụng với phạm vi đầy đủ như mục “Phạm vi sử dụng thông tin” của Chính sách này. Bao gồm hỗ trợ khách hàng và cung cấp các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, những thông tin đó sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không được sự đồng ý của khách hàng.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.